Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Natuurboerderij Wittenhorst, ingeschreven in het Handelsregister bij de kamer van Koophandel onder nummer 69704775, inzake de website www.natuurboerderijwittenhorst.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door natuurboerderij Wittenhorst.

Natuurboerderij Wittenhorst respecteert de privacy van al haar klanten. Wij dragen er zorg voordat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Natuurboerderij Wittenhorst.

U dient zich ervan bewust te zijn dat natuurboerderij Wittenhorst niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerking van peroonsgegevens

Wanneer u producten of diensten van natuurboerderij Wittenhorst afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van natuurboerderij Wittenhorst en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren indien u aangeeft dat u daar prijs op stelt of op uw verzoek.

Uw persoonsgegevens zullen door natuurboerderij Wittenhorst worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van natuurboerderij Wittenhorst, tenzij u aangeeft dat u dit niet op prijs stelt.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door natuurboerderij Wittenhorst. Wij verstrekken uw persoonsgegeven niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de  uitvoering van een overeenkomst tussen U en natuurboerderij Wittenhorst.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw peroonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact metons opnemen.

Bewaartermijn

Natuurboerderij Wittenhorst bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in bedrijfsvoering van natuurboerderij Wittenhorst. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.